Dozvola za emitovanje kablovskog programaBroj dozvole: К100/2
Datum: 16.12.2013
Imalac dozvole - emiter:

Preduzeće za radio i televizijske aktivnosti STV KA-54 d.o.o.

Skraćeni identifikacioni znak emitera: RTV Fortuna
Adresa: Краља Петра I 2, Сомбор
Telefon: 025/23-980
Telefaks: 025/22-454
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora:

0

Skraćeni naziv operatora: 0
Adresa: Париска 15, Сомбор
Telefon: 069/626062
Telefaks: 025/22-840
E-mail: /
Broj odobrenja RATELA-a: 1100-91/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: 0
Područje emitovanja programa: Sombor

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/100-41/14
Ova dozvola važi: