Broj dozvole: 78/2008-3
Pun naziv emitera:

Javno novinsko-izdavačko, radio-difuzno i TV preduzeće Reč radnika sa p.o., iz Aleksinca

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Alt

Matični broj: 07187564
PIB: 100312631
Adresa: Dušana Trivunca 5-11
Mesto: Aleksinac
Telefon: 018/800-905
018/800-904
Faks: 018/800-904
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: v.d. direktora Novica Dragićević
Glavni i odgovorni urednik: Aleksandra Simić
Vlasnička struktura:
1. Opština Aleksinac - 100%

Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008.godine do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 1/Aleksinac-Rujevica, kanal 22