Broj dozvole: 461/2010-2
Pun naziv emitera:

Radio-televizija i produkcija Svilajnac D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Svilajnac

Matični broj: 17030159
PIB: 101470223
Adresa: Mike Jovanovića Brade 13
Mesto: Svilajnac
Telefon: 035/311-447
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Veselika Janković
Glavni i odgovorni urednik: Veselinka Janković
Vlasnička struktura:
1. Veselinka Janković, Svilajnac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 11.01.2010.godine do 11.01.2018.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter specijalizovanog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 276/Žabari frekvencija 107,6 MHz