Broj dozvole: 81/2008-2
Pun naziv emitera:

Javno preduzeće Radio Bujanovac

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Bujanovac

Matični broj: 17032917
PIB: 100975655
Adresa: Karađorđev trg bb
Mesto: Bujanovac
Telefon: 017/653-380
017/653-858
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Hajredin Ademi
Glavni i odgovorni urednik: Mukarem Ahmeti
Vlasnička struktura:
1. Skupština opštine Bujanovac, Bujanovac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008. do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 005 - Bujanovac, kanal 35