Broj dozvole: 85/2008
Pun naziv emitera:

Radio televizija Kuršum D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Kuršumlija

Matični broj: 17620525
PIB: 103668420
Adresa: Palih boraca 79
Mesto: Kuršumlija
Telefon: 027/381-301
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Čedomir Savić
Glavni i odgovorni urednik: Slavko Savić
Vlasnička struktura:
1. Čedomir Savić, Kuršumlija - 100%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008.godine do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 012 - Kuršumlija-Samokovo, kanal 36