Broj dozvole: 460/2010
Pun naziv emitera:

Radnja za usluge reklame i propagande

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Mega radio

Matični broj: 6245752
PIB: 105656369
Adresa: Marenovo bb
Mesto: Varvarin
Telefon: 037/651-134
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Tomislav Jeftić
Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Jeftić
Vlasnička struktura:
1. Tomislav Jeftić - 100%
Rok važenja dozvole:

od 20.12.2010.godine do 20.12.2018.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 158 - Varvarin frekvencija 99,9 MHz