Broj dozvole: 87/2008-1
Pun naziv emitera:

Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje TV programa Televizija Leskovac A.D.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Leskovac

Matični broj: 06993290
PIB: 100327641
Adresa: Bulevar oslobođenja 92
Mesto: Leskovac
Telefon: 016/252-127
016/242-155
Faks: 016/244-435
Email adresa: ,
Sajt: http://www.tvl.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Vladica Jovanović
Glavni i odgovorni urednik: Nataša Đorđević
Vlasnička struktura:
1. Vladica Jovanović - 72,915%
2. Akcionarski fond ad, Beograd - 16,60873%
3. Mali akcionari - 10,47627%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008. godine do 07.03.2016. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 15/Leskovac-Hisar, kanal 47