Broj dozvole: 89/2008-1
Pun naziv emitera:

Asocijacija udruženja i nevladinih organizacija RTV Nišava

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Nišava

Matični broj: 17656422
PIB: 104437419
Adresa: Blačka 22
Mesto: Niš
Telefon: 018/257-147
018/257-139
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.nisava.org
Odgovorno lice za zastupanje: Ferhad Saiti
Glavni i odgovorni urednik: Ferhad Saiti
Vlasnička struktura:
1. Asocijacija nevladinih organizacija - 100%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008.godine do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 018 - Niš-Kalač brdo, kanal 35