Broj dozvole: 91/2008-1
Pun naziv emitera:

Društvo sa ograničenom odgovornošću Pi kanal

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV PI kanal

Matični broj: 17259636
PIB: 100356030
Adresa: 22.divizija 10
Mesto: Pirot
Telefon: 010/313-833
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.rtvpicanal.com
Odgovorno lice za zastupanje: Boban Mitić
Glavni i odgovorni urednik: Boban Mitić
Vlasnička struktura:
1. "Tigar" a.d., Pirot - 75%
2. Boban Mitić, Pirot - 25%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008.godine do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 026 - Crni vrh-Pirot, kanal 53