Broj dozvole: 108/2008
Pun naziv emitera:

Društvo za proizvodnju, promet i usluge GMC trade D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Gem

Matični broj: 07812248
PIB: 101131505
Adresa: Dimitrija Tucovića 1
Mesto: Lazarevac
Telefon: 011/8128-609
011/8120-177
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Selma Cvijović
Glavni i odgovorni urednik: Selma Cvijović
Vlasnička struktura:
1. Gordana Cvijović, Lazarevac - 0,46%
2. Mikailo Cvijović, Lazarevac - 99,54%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008.godine do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 060 - Lazarevac-Stubički vis, kanal 43