Broj dozvole: 120/2008-4
Pun naziv emitera:

Preduzeće za proizvodnju i usluge Renoar D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Duga

Matični broj: 07950993
PIB: 101970711
Adresa: LJubičevska-naselje bb, p. fah 54
Mesto: Požarevac
Telefon: 012/515-720
012/515-176
Faks: 012/550-721
Email adresa:
Sajt: http://www.duga.tv
Odgovorno lice za zastupanje: Slaviša Nikolić
Glavni i odgovorni urednik: Slaviša Nikolić
Vlasnička struktura:
1. "MIM Global Investment" d.o.o. Požarevac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008.godine do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 089 - Požarevac-Čačalica, kanal 47