Broj dozvole: 122/2008-1
Pun naziv emitera:

Javno preduzeće Televizija Požega

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Požega

Matični broj: 20297972
PIB: 105017274
Adresa: Nikole Pašića 3-4
Mesto: Požega
Telefon: 031/811-425
031/812-333
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.tvpozega.co.rs
Odgovorno lice za zastupanje: v.d.direktora Duka Ilić
Glavni i odgovorni urednik: Duka Ilić
Vlasnička struktura:
1. Skupština opštine Požega - 100%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008.godine do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 098 - Arilje, kanal 06