Broj dozvole: 452/2010-1
Pun naziv emitera:

Javno preduzeće radio televizija Ćuprija

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Ćuprija

Matični broj: 06876331
PIB: 101527394
Adresa: Cara Lazara 3/2
Mesto: Ćuprija
Telefon: 035/8470-934
Faks: 035/8470-934
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Bojan Knežević
Glavni i odgovorni urednik: Vladimir Milojević
Vlasnička struktura:
1. Opština Ćuprija - 100%
Rok važenja dozvole:

od 11.01.2010. do 11.01.2018.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 72 - Ćuprija-silos kanal 46