Broj dozvole: 124/2008-2
Pun naziv emitera:

RTV Golija D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Golija

Matični broj: 06059783
PIB: 101064245
Adresa: Milinka Kušića br. 23
Mesto: Ivanjica
Telefon: 032/660-045
032/660-046
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Jovan Baković
Glavni i odgovorni urednik: Jovan Baković
Vlasnička struktura:
1.Jovan Baković, Ivanjica - 100%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008. do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 101 - Ivanjica-Gliječko brdo, kanal 31