Broj dozvole: 132/2008-2
Pun naziv emitera:

Javno radiodifuzno preduzeće radiotelevizija Pančevo

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Pančevo

Matični broj: 08393346
PIB: 101048817
Adresa: Nikole Đurkovića 1
Mesto: Pančevo
Telefon: 013/351-353
013/351-352
Faks: 013/314-011
Email adresa:
Sajt: http://www.rtvpancevo.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Tatjana Jelesić
Glavni i odgovorni urednik: Nevena Simendić
Vlasnička struktura:
1. Grad Pančevo - 100%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008.godine do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 126/Pančevo-Masarikova 2a, kanal 37