Broj dozvole: 136/2008-3
Pun naziv emitera:

Televizija Petrovec D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Petrovec

Matični broj: 08655529
PIB: 101270186
Adresa: Industrijska zona bb
Mesto: Bački Petrovac
Telefon: 021/782-044
021/782-033
Faks: 021/780-137
Email adresa:
Sajt: http://www.tvpetrovec.com
Odgovorno lice za zastupanje: Rastislav Struhar
Glavni i odgovorni urednik: Marija Loveova
Vlasnička struktura:
1. "Petrovec" d.o.o, Bački Petrovac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008. do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 136 - Bački Petrovac, kanal 55