Broj dozvole: 143-2/2008-4
Pun naziv emitera:

Fondacija Panonija

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Panon TV

Matični broj: 08851026
PIB: 104124897
Adresa: Age Mamužića 11/III
Mesto: Subotica
Telefon: 024/621-401
Faks: 024/621-402
Email adresa:
Sajt: http://www.pannonrtv.com
Odgovorno lice za zastupanje: Bodžoni Ištvan
Glavni i odgovorni urednik: Kozma Zoltan
Vlasnička struktura:
1. Jožef Mioč
2. Iren Gabrić Molnar
3. Doroća Silađi
4. Laslo Varga
5. Andor Deli
6. Tamaš Korhec
7. Zoltan Jegeš
8. Žužana Korhec Pap
9. Ištvan Matijević
10. Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, Subotica
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008.godine do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

periodu od 07h do 10h i od 16h do 17h

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 147 time - Subotica-Crveno selo, kanal 65