Broj dozvole: 151/2008
Pun naziv emitera:

Društvo sa ograničenom odgovornošću za radio i televiziju RTV Kladovo

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Kladovo

Matični broj: 17524097
PIB: 103080570
Adresa: Vinogradarska 15
Mesto: Kladovo
Telefon: 019/800-440
019/800-441
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Snežana Spasić
Glavni i odgovorni urednik: Snežana Spasić
Vlasnička struktura:
1. Snežana Spasić, Kladovo - 50%
2. Jovan Spasić, Kladovo - 50%
Rok važenja dozvole:

od 16.06.2008.godine do 16.06.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 043 - Kladovo, kanal 57