Broj dozvole: 152/2008-3
Pun naziv emitera:

Radio televizija Mladenovac d.o.o.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Mladenovac

Matični broj: 17569325
PIB: 103485147
Adresa: Kralja Petra I, br. 175
Mesto: Mladenovac
Telefon: 011/8232-338
011/8231-555
Faks: 011/8231-555
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: v.d. direktora Predrag Aleksandrić
Glavni i odgovorni urednik: Miloš Maslarić
Vlasnička struktura:
1. Dejan Aleksandrić - 9,86%
2. Janko Malešević - 4,93%
3. Akcionarski fond a.d., Beograd - 14,8%
4. Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd - 70,41%
Rok važenja dozvole:

od 16.06.2008.godine do 16.06.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 62/Kosmaj, kanal 34