Broj dozvole: 156/2008-1
Pun naziv emitera:

Preduzeće za radio, televiziju i marketing Televizija Plus D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Televizija Plus

Matični broj: 17008358
PIB: 100229915
Adresa: Mićuna Pavlovića 1
Mesto: Kruševac
Telefon: 037/499-500
037/419-650
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Dejan Miladinović
Glavni i odgovorni urednik: Dejan Miladinović
Vlasnička struktura:
1. "Saco" d.o.o. Kruševac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 16.06.2008.godine do 16.06.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 085 - Kruševac-Basara, kanal 60