Broj dozvole: 157/2008-4
Pun naziv emitera:

Privredno društvo Fur D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Ruf

Matični broj: 20293446
PIB: 105022284
Adresa: Srpskih vladara 528
Mesto: Petrovac
Telefon: 012/500-022
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.rufrtv.com
Odgovorno lice za zastupanje: Lela Dimitrijević Sandulović
Glavni i odgovorni urednik: Lela Dimitrijević Sandulović
Vlasnička struktura:
1. Lela Dimitrijević, Sandulović, Petrovac na Mlavi - 100%
Rok važenja dozvole:

od 16.06.2008.godine do 16.06.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 88/Petrovac-karaula, kanal 41