Broj dozvole: 161/2008-5
Pun naziv emitera:

Akcionarsko društvo Informativni centar A.D.-u stečaju

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Priboj

Matični broj: 07246188
PIB: 101204321
Adresa: Sandžačkih brigada 8
Mesto: Priboj
Telefon: 033/445-001
033/451-089
Faks: 033/445-001
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Slobodan Jovanović stečajni upravnik
Glavni i odgovorni urednik: Slavica Todorović
Vlasnička struktura:
1. Akcionarski fond a.d. Beograd - 24,49%
2. Agencija za privatizaciju - 72,%
4. Budimir Damjanović - 3,51%
Rok važenja dozvole:

od 16.06.2008.godine do 16.06.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 105/Priboj-Bić, kanal 27
Priboj-Lisja stena kanal 30