Broj dozvole: 167/2008-3
Pun naziv emitera:

Kanal 9 D.O.O. za marketing, radio i televiziju

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV K9

Matični broj: 08695482
PIB: 101642799
Adresa: Dimitrija Bugarskog 12a
Mesto: Novi Sad
Telefon: 021/522-733
Faks: 021/523-877
Email adresa:
Sajt: http://www.k9.co.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Maja Pavlović
Glavni i odgovorni urednik: Saša Pavlović
Vlasnička struktura:
1. Mirjana Pavlović, Novi Sad - 50%
2. Saša Pavlović, Novi Sad - 25%
3. Maja Pavlović, Novi Sad - 25%
Rok važenja dozvole:

od 16.06.2008.godine do 16.06.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 139 - Fruška gora-Brestovi, kanal 53