Broj dozvole: 169/2008-3
Pun naziv emitera:

Javno novinsko-izdavačko, radio-difuzno i TV preduzeće Reč radnika sa p.o., iz Aleksinca

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Alt

Matični broj: 07187564
PIB: 100312631
Adresa: Dušana Trivunca 5-11
Mesto: Aleksinac
Telefon: 018/800-905
018/800-904
Faks: 018/800-904
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: v.d. direktora Novica Dragićević
Glavni i odgovorni urednik: Aleksandra Simić
Vlasnička struktura:
1. Opština Aleksinac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008. do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 1/Aleksinac-Rujevica, frekvencija 97,6 MHz