Broj dozvole: 171/2008-3
Pun naziv emitera:

Javno preduzeće Radio Bela Palanka

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Bela Palanka

Matični broj: 20561386
PIB: 106239538
Adresa: Krste Tošića br. 1
Mesto: Bela Palanka
Telefon: 018/855-032
Faks: 018/855-032
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Milan Jovanović
Glavni i odgovorni urednik: Milan Jovanović
Vlasnička struktura:
1. Skupština opštine Bela Palanka - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008. do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 004 - Bela Palanka - Veliko Kurilo, frekvencija 88,50 MHz