Broj dozvole: 184/2008-3
Pun naziv emitera:

Ani Press d.o.o

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Plus radio 010

Matični broj: 20178116
PIB: 104502499
Adresa: Stevana Sremca bb
Mesto: Pirot
Telefon: 010/320-422
010/320-421
Faks: 010/320-421
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Nenad Paunović
Glavni i odgovorni urednik: Nenad Paunović
Vlasnička struktura:
1. Nenad Paunović, Pirot - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008. do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 038 - Crni vrh - Pirot, frekvencija 103,3 MHz