Broj dozvole: 185/2008
Pun naziv emitera:

Javno preduzeće Radio Pirot

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Pirot

Matični broj: 20156813
PIB: 104483814
Adresa: Trg pirotskih oslobodilaca 30
Mesto: Pirot
Telefon: 010/313-890
Faks: 010/332-666
Email adresa:
Sajt: http://www.radiopirot.com
Odgovorno lice za zastupanje: Olivera Kitanović
Glavni i odgovorni urednik: Olivera Kitanović
Vlasnička struktura:
1. Skupština opštine Pirot - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 039 - Crni vrh-Pirot, frekvencija 95,80 MHz