Broj dozvole: 194/2008-2
Pun naziv emitera:

Radiodifuzno preduzeće Vizija D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio AS Novi Pazar

Matični broj: 17255932
PIB: 101794481
Adresa: AVNOJ-a br. 6
Mesto: Novi Pazar
Telefon: 020/331-550
020/331-551
Faks: 020/331-555
Email adresa:
Sajt: http://www.novipazar.co.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Nihad Hadžić
Glavni i odgovorni urednik: Nihad Hadžić
Vlasnička struktura:
1. Denis Mavrić, Novi Pazar - 55%
2. Nihad Hadžić, Novi Pazar - 45%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008. do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 057 - Novi Pazar-Šutenovačko brdo, frekvencija 95,5 MHz