Broj dozvole: 196/2008-4
Pun naziv emitera:

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Refref D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Refref radio

Matični broj: 17278754
PIB: 101798071
Adresa: Gradska 1
Mesto: Novi Pazar
Telefon: 020/336-280
Faks: 020/336-281
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Samir Škrijelj
Glavni i odgovorni urednik: Muhamed Zukorlić
Vlasnička struktura:
1. Muamer Zukorlić - 20%
2. Samir Skrijelj - 20%
3. Mevljud Dudić - 20%
4. Seljamudin Jerebičanin - 20%
5. Šerif Makurić - 20%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 59/Novi Pazar, frekvencija 105,80 MHz