Broj dozvole: 197/2008-2
Pun naziv emitera:

Trgovinsko informativno preduzeće Double-E d.o.o.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio YU

Matični broj: 17270753
PIB: 100767842
Adresa: Rasima Halilovića 2b/15
Mesto: Novi Pazar
Telefon: 020/331-580
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Elvira Crnišanin
Glavni i odgovorni urednik: Elvira Crnišanin
Vlasnička struktura:
1. Elvira Crnišanin, Novi Pazar - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 060 - Novi Pazar, frekvencija 107,1 MHz