Broj dozvole: 201/2008-1
Pun naziv emitera:

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Softić D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio RS

Matični broj: 20285133
PIB: 104990871
Adresa: Pešterska 1
Mesto: Tutin
Telefon: 020/810-900
020/811-305
Faks: 020/810-900
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Semir Softić
Glavni i odgovorni urednik: Muamera Lukač
Vlasnička struktura:
1. Semir Softić, Tutin - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 65 - Tutin-Zabrđe, frekvencija 95,1 MHz