Broj dozvole: 203/2008-2
Pun naziv emitera:

PREDUZEĆE ZA USLUŽNU DELATNOST O.D. BUM-VIOROVIĆ SLAVIŠA I OSTALI, BOLJEVAC

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO BUM

Matični broj: 17297856
PIB: 100704695
Adresa: Bogovina bb
Mesto: Boljevac
Telefon: 030/461-040
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Slaviša Viorović
Glavni i odgovorni urednik: Slaviša Viorović
Vlasnička struktura:
1. Slaviša Viorović, Boljevac - 60%
2. Grančica Viorović, Boljevac - 40%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 68/Boljevac, frekvencija 96,5 MHz