Broj dozvole: 206/2008-2
Pun naziv emitera:

Preduzeće za radiodifuziju Saška radio D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Saška

Matični broj: 20044284
PIB: 103903853
Adresa: Mosna
Mesto: Donji Milanovac
Telefon: 030/500-226
Faks: 030/86-732
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Saša Nikolić
Glavni i odgovorni urednik: Saša Nikolić
Vlasnička struktura:
1. Saša Nikolić, Mosna - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 073 - Donji Milanovac-Glavica, frekvencija 98,3 MHz