Broj dozvole: 212/2008-1
Pun naziv emitera:

Preduzeće za informisanje Radio Barajevo d.o.o.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Barajevo

Matični broj: 17141775
PIB: 101954867
Adresa: Miodraga Vukovića 2
Mesto: Barajevo
Telefon: 011/8302-451
011/8301-415
Faks: 011/8302-451
011/8301-415
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: v.d. Dejan Nikolić
Glavni i odgovorni urednik: v.d. Dejan Nikolić
Vlasnička struktura:
1. Jelena Jekić - 2,40%
2. Akcionarski fond a.d, Beograd - 27,60%
3. Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd - 70%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 089 - Barajevo, frekvencija 105,9 MHz