Broj dozvole: 219/2008
Pun naziv emitera:

Preduzeće za radio i televiziju, produkciju Radio Puls društvo sa ograničenom odgovornošću

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Puls

Matični broj: 17435264
PIB: 101361359
Adresa: Vidovdanska 8
Mesto: Despotovac
Telefon: 035/611-585
035/613-009
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.radiopuls.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Saša Janković
Glavni i odgovorni urednik: Miodrag Antić
Vlasnička struktura:
1. Saša Janković, Despotovac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 111 - Despotovac-Rakitovica, frekvencija 96,0 MHz