Broj dozvole: 220/2008-5
Pun naziv emitera:

Radio stanica Despotovac d.o.o.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Despotovac

Matični broj: 17104209
PIB: 100883660
Adresa: Despota Stefana Lazarevića 2
Mesto: Despotovac
Telefon: 035/612-999
Faks: 035/612-999
Email adresa:
Sajt: http://www.radiodespotovac.com
Odgovorno lice za zastupanje: Vladan Gicić
Glavni i odgovorni urednik: Vladan Gicić
Vlasnička struktura:
1. Akcionarski fond akcionarskog društva, Beograd - 30%
2. Agencija za privatizaciju, Beograd - 70%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 112 - Despotovac, Popovnjak, frekvencija 98,0 MHz