Broj dozvole: 221/2008-1
Pun naziv emitera:

Društvo sa ograničenom odgovornošću Zogaks

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Stari Milanovac

Matični broj: 20274514
PIB: 104936117
Adresa: Tržni centar Zelena pijaca bb
Mesto: Gornji Milanovac
Telefon: 032/715-200
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.starimilanovac.in.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Zoran Kovačević
Glavni i odgovorni urednik: Milisav Dimitrijević
Vlasnička struktura:
1. Zoran Kovačević, Gronji Milanovac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 113 - Gornji Milanovac, frekvencija 93,0 MHz