Broj dozvole: 222/2008-1
Pun naziv emitera:

Preduzeće za proizvodnju, promet, usluge i eksport-import

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Gogy

Matični broj: 17370863
PIB: 100889031
Adresa: Rajićeva br. 14
Mesto: Gornji Milanovac
Telefon: 032/717-762
032/710-400
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.gogyradio.com
Odgovorno lice za zastupanje: Goran Avramović
Glavni i odgovorni urednik: Goran Avramović
Vlasnička struktura:
Goran Avramović, Gornji Milanovac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008. do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 114 - Gornji Milanovac, frekvencija 95,80 MHz