Broj dozvole: 223/2008-2
Pun naziv emitera:

Privredno društvo Elek-Garić D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Gong

Matični broj: 17276786
PIB: 101323086
Adresa: Kralja Petra I E2b 1/3
Mesto: Jagodina
Telefon: 035/242-454
035/245-444
Faks: 035/242-757
035/226-541
Email adresa:
Sajt: http://www.radiogong.co.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Mićo Garić
Glavni i odgovorni urednik: Slađana Garić
Vlasnička struktura:
1. Mićo Garić, Jagodina - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 116 - Jagodina, frekvencija 93,6 MHz