Broj dozvole: 235/2008-2
Pun naziv emitera:

Radio televizija Prima internacional D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Primus

Matični broj: 20156244
PIB: 104425846
Adresa: Vuka Karadžića bb
Mesto: Bajina Bašta
Telefon: 031/866-111
Faks: 031/866-112
Email adresa:
Sajt: http://www.rtvprima.net
Odgovorno lice za zastupanje: Biljana Đurđić
Glavni i odgovorni urednik: Biljana Đurđić
Vlasnička struktura:
1. Boban Tomić, Bajina Bašta - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008. do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 166 - Bajina Bašta, frekvencija 87,60 MHz