Broj dozvole: 236/2008-1
Pun naziv emitera:

Privredno društvo Radio Max, d.o.o.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Max

Matični broj: 17549995
PIB: 103285049
Adresa: Đurkovac 66
Mesto: Zlatibor
Telefon: 031/848-147
031/848-151
Faks: 031/848-147
031/848-151
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Vladimir Milanović
Glavni i odgovorni urednik: Vladimir Milanović
Vlasnička struktura:
1. Vladimir Milanović, Zlatibor - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 169 - Čajetina-Gradina, frekvencija 95,0 MHz