Broj dozvole: 243/2008
Pun naziv emitera:

Javno informativno preduzeće Radio Požega

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Požega

Matični broj: 20297999
PIB: 105047282
Adresa: Biznis centar Požega, Francuska 1
Mesto: Požega
Telefon: 031/811-595
031/715-999
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Saša Petrović
Glavni i odgovorni urednik: Ivan Vistać
Vlasnička struktura:
1. Skupština opštine Požega - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 178 - Požega, frekvencija 94,70 MHz