Broj dozvole: 246/2008
Pun naziv emitera:

Preduzeće za radiodifuziju Radio Cer D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Cer

Matični broj: 17012436
PIB: 10008019
Adresa: Maršala Tita 10
Mesto: Lipolist
Telefon: 015/274-410
Faks: 015/295-125
Email adresa:
Sajt: http://www.radiocer.com
Odgovorno lice za zastupanje: Tomislav Popović
Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Popović
Vlasnička struktura:
1. Tomislav Popović, Lipolist - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 191 - Lipolist, frekvencija 90,2 MHz