Broj dozvole: 248/2008-2
Pun naziv emitera:

Preduzeće za radio i televizijske aktivnosti i usluge Eminent D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Soko

Matični broj: 20184698
PIB: 104714411
Adresa: Radnička bb
Mesto: LJubovija
Telefon: 015/560-000
Faks: 015/560-050
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Zoran Protić
Glavni i odgovorni urednik: Zoran Protić, Dragana Nenadović
Vlasnička struktura:
1. Zoran Protić, LJubovija - 50%
2. Dragana Nenadović, LJubovija - 50%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008. godine do 18.08.2016. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 194/LJubovija, frekvencija 97,4 MHz