Broj dozvole: 252/2008-1
Pun naziv emitera:

Komanditno društvo Čava za radio i novinsku izdavačku delatnost Slavko Čava Pavlović k.d.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Osečina

Matični broj: 07626401
PIB: 101597315
Adresa: Karađorđeva 166
Mesto: Ocečina
Telefon: 014/451-582
014/451-908
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Slavko Pavlović
Glavni i odgovorni urednik: Svetlana Pavlović
Vlasnička struktura:
1. Svetlana Pavlović, Osečina - 33%
2. Slavko Petrović, Osečina - 67%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 203 - Osečina, frekvencija 88,10 MHz