Broj dozvole: 255/2008-1
Pun naziv emitera:

Preduzeće za zanatske usluge, ekonomsku propagandu, reklamu i marketing Bulat M. Press D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

MB radio

Matični broj: 17128507
PIB: 101348840
Adresa: Svete Popovića 101
Mesto: Ub
Telefon: 014/416-322
014/416-321
Faks: 014/416-321
Email adresa:
Sajt: http://www.radiombub.com
Odgovorno lice za zastupanje: Predrag Bulatović
Glavni i odgovorni urednik: Predrag Bulatović
Vlasnička struktura:
1. Predrag Bulatović, Ub - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 208 - Ub, frekvencija 98,1 MHz