Broj dozvole: 256/2008-2
Pun naziv emitera:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RADIO-ADA PREDUZEĆE ZA EMITOVANJE RADIO PROGRAMA ADA

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO ADA

Matični broj: 08682151
PIB: 101481975
Adresa: Petefi Šandora 51
Mesto: Ada
Telefon: 024/853-193
Faks: 024/853-195
Email adresa:
Sajt: http://www.radioada.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Viktor Tomaš
Glavni i odgovorni urednik: Dragan Milutinović
Vlasnička struktura:
1. Viktor Tomaš, Ada - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 215/Ada-Katolička crkva centar, frekvencija 107,70 MHz