Broj dozvole: 257/2008-1
Pun naziv emitera:

Društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa Panda radio D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Panda

Matični broj: 08657122
PIB: 100871961
Adresa: Bosanska bb
Mesto: Kanjiža
Telefon: 024/4879-100
Faks: 024/4873-428
Email adresa:
Sajt: http://www.radiopanda-kanjiza.com
Odgovorno lice za zastupanje: Vladimir Janjatović
Glavni i odgovorni urednik: Stevan Janjatović
Vlasnička struktura:
1. Vladimir Janjatović, Kanjiža - 50%
2. Stevan Janjatović, Kanjiža - 50%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 219/Kanjiža, frekvencija 103,5 MHz