Broj dozvole: 262/2008-2
Pun naziv emitera:

PREDUZEĆE ZA RADIO I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI , TRGOVINU I UGOVSTITELJSTVO RADIO 216 D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO 216

Matični broj: 08727856
PIB: 101376983
Adresa: Đure Jakšića 26
Mesto: Banatsko Karađorđevo
Telefon: 023/835-860
Faks: 023/835-110
Email adresa: ,
Sajt: http://www.radio216
Odgovorno lice za zastupanje: Miodrag Radunović
Glavni i odgovorni urednik: Miodrag Radunović
Vlasnička struktura:
1. Zemljoradnička zadruga "Karađorđevo-100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 234/Žitište-Banatsko Karađorđevo, frekvencija 89,1 MHz