Broj dozvole: 263/2008-2
Pun naziv emitera:

Javno preduzeće radiodifuzne delatnosti Radio Bačka

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Bačka

Matični broj: 08223467
PIB: 101451649
Adresa: Trg dr Zorana Đinđića br. 4
Mesto: Bač
Telefon: 021/771-444
021/770-575
Faks: 021/770-575
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Aleksandra Malinović
Glavni i odgovorni urednik: Aleksandra Malinović
Vlasnička struktura:
1. Opština Bač - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008. do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 236 - Bač, frekvencija 99,10 MHz